حقوق گوناگون اعطائی به شهروندان

شـهروندان اتحاديه اروپا دارای حقوق گوناگونی می باشـند. هر يک از اتباع اتحاديه حق دارد که آزادانه در هر جائی از محدوده اتحاديه سـکونت و يا رفت و آمد داشته باشد. اجازه دارد، که بدون پرداخت عوارض گمرکی، کالاهای مورد نياز خود را از هر کشـور عضو اتحاديه خريداری کند.قوانين، مصوبات و رهنمودهای اتحاديه اروپا؛ روش قانونگذاری قوای مقننه کشورهای عضو را يکنواخت و به يکديگر نزديک می کند. توليد کـالاهای زيان آور کم شـده است. کيفيت و ايمنی وسايل توليدی در تمام کشـورهای اتحاديه اروپا بايد يکسـان باشـند. اتحاديه اروپا نظارت می کند که تمام مؤسـسات و سازمانهائی که در محدوده اتحاديه فعاليت دارند، در حفظ محيط زيست کوشيده و با ملاحظه و دقّت از منابع طبيعی استفاده کنند. در واقع، با استفاده صحـيح از حقوق اسـاسی اعطائی اتحاديه اروپا، تمام شـهروندان کشورهای عضو اتحاديه هم در حصول اهداف اتحاديه اروپا شرکت دارند.