نمايندگان پارلمان اروپا توسط شهروندانشان انتخاب می شوند

شهروندان اتحاديه اروپا می توانند به طور فاعلانه در عمليات اتحاديه تأثير گذار باشند. هر شهروند اتحاديه اروپا می تواند در انتخابات پارلمان اروپا به نماينده دلخواه خود رأی دهد. بعلاوه، هر شـهروندی اختيار دارد که در اين انتخابات خود را نامزد نمايندگی (کانديدای نمايندگی) پارلمان اروپا نمايد. شـرکت در انتخابات پارلمان اروپا مؤثرترين نحوه تأثير گذاری در روش کار اتحاديه اروپا است. به همين جهت، حايز اهميت است که هر شهروند اتحاديه اروپا از حق رأی خود استفاده کند. در انتخابات پارلمان، بهتر است که رأی خود را به کانديدائی دهيم که شايسته تر و با کفايت تر از ديگران بوده و ارزشهای معنوی او با ما مطابقت داشته باشد.

تعداد نمايندگانی که برای پارلمان اروپا از فنلاند انتخاب می شـوند 13 نفر می باشد. قبل از انتخابات، نامزدهای انتخاباتی در راديو و تلويزيون به مردم معرفی می شوند. بعلاوه، در شـبکه اينترنت هم اطـلاعات بسياری از کانديداهای انتخاباتی پارلمان اروپا يافت می شود. به خاطر داشته باشيد که در انتخابات شرکت کرده و به کانديدای دلخواه خود رأی دهيد!