ارباب رجوع دواير اتحاديه اروپا اختيار دارند که از زبان خودشان استفاده کنند

اتحاديه اروپا به کليه زبانهای شهروندانش احترام می گذارد؛ و به همين مناسبت، تمام زبانهای رسمی کشورهای عضو، در اتحـاديه اروپا مورد استفاده قرار می گيرند. در مذاکرات پارلـمان اروپا، هر سـخنگوئی اجازه دارد که به زبان خودش صحبت کند، و نوشـته های مورد نيازش را نيز به همان زبان دريافت دارد. بنا بر اين، در انتخاب نماينده پارلمان اروپا بايد در نظر داشت، که خبرگی و دانش نامزد انتخاباتی مهمتر است تا مهارت او به زبانهای متفاوت.

به عنوان يک شهروند اتحاديه اروپا، هر فردی مجاز اسـت که به هر يک از زبانهای رسمی اتحاديه اروپا، مثلاً به زبان فنلاندی، با دواير اتحاديه مکاتبه کند؛ و حق مسلم او است که پاسخ خود را نيز به همان زبان دريافت دارد.

اتحاديه اروپا حتّی حقوق مهاجرين خارجی را، که در کشورهای اتحاديه سکونت دارند نيز پيش بينی کرده؛ و آنها هم اختيار دارند که در مراجـعه به دواير دولتی، از زبانی که بهتر درک می کنند اسـتفاده نمايند. برای اجـرای امور اين افراد، در صورت لزوم مسئول مربوطه بايد درخواست مترجم نمايد. همچنين در بخش خدمات بهداری و درمانی نيز در صورت نياز بايد از مترجم استفاده شود.

در روی بسـته بندی کـالاهائی که در هر کشـور اتحاديه اروپا برای فروش عرضه می شوند، بايد شرح و نحوه استفاده محتويات آن به زبان رايج در همان کشور درج شود. وجود امکانات لازم و کافی برای درک و فهم مطالب پيرامون انسان، بخشی اساسی از دموکراسی و تساوی حقوق انسانها می باشد.