تأمين اجتماعی شهروندان در اتحاديه اروپا

به تمام اتباع کشورهای اتحاديه اروپا، کارت بيمه های اجتماعی اروپائی ارائه می شود. در فنلاند می توان اين کارت را از سازمان بيمه های اجتماعی کشـور درخواست نمود. صدور اين کارت برای همه رايگان است. چنانچه شهروند اتحاديه به هنگام سفر در هر يک از کشورهای اتحاديه بيمار شود و يا آسيبی ببيند، می تواند با اسـتفاده از کارت بيمه های اجتماعی اروپا، خدمات پزشکی و درمانی لازم را دريافت دارد. ميزان هزينه دريافت اين خدمات، همان مبلغ است که برای اتباع آن کشور مقرر شده است. اين کارت در تمام کشـورهای عضو اتحاديه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و کشور سـويس اعتبار دارد. چنانچه درمانگاهی از بخش خصوصی اين کارت را نپذيرد، سازمان بيمه های اجتماعی فنلاند هزينه های متحمله را جبران خواهد کرد. استفاده از مزايای اين کارت، به نفع هر شهروند اتحاديه اروپا است.

اصولاً تأمين اجتماعی هر کشور تابع قوانين همان کشـور است. حقوق اجتماعی و امور شغلی شهروندان شاغل به کار نيز تابع قوانين کشوری است که در آنجا به کار اشتغال دارند. شهروندان ديگر از مزايای تأمين اجتماعی آن کشوری برخوردار هستند، که مشخصاتشان در ثبت احوال آنجا به ثبت رسيده باشد. چنانچه شهروند يکی از کشورهای اتحاديه برای مدتی بيش از يک سال در کشور ديگری سکونت داشته باشد، تأمين اجتماعی او به مقامات کشور محل سکونتش محول می گردد.