کاريابی و اشتغال در نهادهای اتحاديه اروپا

شهروندان اتحاديه اروپا می توانند متقاضی استخدام در نهادهای اتحاديه اروپا شوند. در تشکيلات اتحاديه اروپا 40000 نفر کارمند و کارگر از کشورهای مختلف مشـغول به کار هسـتند. در نهادهای مختلف اتحاديه اروپا و در مشـاغل گوناگون، احتياج به کارمندان و کارشـناسان بسياری می باشـد. هر سـاله پارلمان اروپا از دانشـجويان و فارغ التحصـيلان جديد کارآموز می پذيرد. کارکنان جديد اتحاديه اروپا به روش رقابت آزاد اسـتخدام می شوند. رقابت آزاد به اين معنی است؛ که ليستی از کارکنان جديد مورد احتياج برای انجام وظايف مختلف تنظيم و برای عموم مردم منتشر می گردد.

هر ساله، پارلمان اروپا از دانشجويان و کسانی که تحصيلاتشان تمام شده کارآموز استخدام می کند.