اشتراک مساعی شهروندان

پس از انعقاد پيمان اساسی ليسبون، به شهروندان اتحاديه اروپا اين امکان داده شد که پيشنهادهای خود را تحت عنوان لايحه پيشنهادی ملّت به نهادهای اخذ تصـميم اتحاديه ارائه دهند. به اين معنی؛ که شهروندان نيز می توانند لايحه جديد قانونی به پارلمان پيشنهاد کنند. برای ارائه لايحه پيشـنهادی ملّت، احتياج به همراهی يک ميليون شـهروند از چندين کشـور عضو اتحاديه می باشد.

شهروندان حق دارند که از کارهای اجرائی اتحاديه اروپا بااطـلاع باشـند و در آنها شـرکت نمايند. داديار اتحاديه اروپا، به منظور نظارت بر اين امور، در اختيار شهروندان گمارده شده است.

در جهت تهيه و تنظيم کارهای اجرائی، احتياج به نظرخواهی از تشکيلات و سازمانهای مختلف ملتهای عضو است. اتحاديه های کارگری و سنديکاهای کارفرمايان، انجمنهای مذهبی و غيرمذهبی، همه اختيار دارند تا نظرات خود برای تهيه و تنظيم امور اجرائی اتحاديه اروپا ارائه دهند. برای تصميم گيران اتحاديه اروپا، نظريات تشکيلات و سازمانهای متفاوت، در حکم اظهار نظرهای کارشناسان و خبرگان امر محسوب می گردد.

علاوه بر اينها، عهد نامه حقوق اسـاسی اتحاديه اروپا از حقوق دموکراتيک مردم پشـتيبانی و آنها را بيشتر ابرام می کند. مفاد پيمان اساسی در مجلّد عهد نامه حقوق اساسی گنجانيده شـده است. در عهد نامه حقوق اساسی همه نوع تبعيض ممنوع شده و برابری و مساوات بين ملّتها و افراد مختلف جامعه مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است.