اهداف

رئوس اهداف اتحاديه اروپا عبارت از برقراری صـلح، پيروی از ارزشهای انسانی اتحاديه اروپا و بهبود رفاه ملّتها است. پارلمان اروپا به همراهی ساير نهادهای اتحاديه، ترتيباتی فراهم می آورند تا اين اهداف تحقق پيدا کنند.

مهمترين اين اهداف عبارتند از:

سرزمين واحدی برای اروپا

هدف ايجاد ناحيه ای آزاد و ايمن در سرتاسر اروپا است که در آن مرز داخلی وجود نداشته نباشد. تمام شـهروندانی که در اين ناحيه سکونت دارند از حقوق و مزايای اتحاديه اروپا برخوردار باشند.

بازار داخلی

هدف ايجاد زمينه تجارتی پسنديده و عملی در داخل اروپا است. رقابت مؤسسات تجاری آزاد و صادقانه باشد.

توسعه و پيشرفت متعادل و پايدار

هدف بوجود آوردن شرايطی برای رشد و توسعه ای دائم و مستحکم در اروپا می باشد. يا به عبارت ديگر، هدف برقراری رشد اقتصادی متعادل و تثبيت قيمتها است. اتحاديه اروپا سعی در ايجاد بازار تجارتی با قدرت رقابت اسـت، که بتواند به رفاه و نيازهای اجتماعی انسان نيز توجه داشته باشد. يکی از عوامل مهم اين هدف حفاظت از محيط زيسـت است. بايد در حفظ و حراست منابع طبيعی کوشش کرده و صدمات وارده به آنها ترميم و اصلاح گردد.

پيشبرد علم و تکنولوژی

اتحاديه اروپا از پيشرفت علم و تکنولوژی استقبال کرده و توجه خاصی به آموزش و پرورش دارد. هدف پروراندن بيشتر مهارتهای نيروی انسانی، و توليد فرآورده هائی با تکنولوژيی برتر است.

مبارزه با تبعيض

اتحاديه اروپا برای پيشگيری از تبعيضات به شدت کوشش می کند. سعی دارد که نگذارد تا کسی ناچار گردد که از کار و زندگانی اجتماعی به انزواء پناه ببرد. سعی دارد تا فقر را ريشه کن کند. در پيشبرد تساوی و برابری می کوشد. از حقوق اقلّيتها حمايت می کند. تأمين اجتماعی را بالا می برد. حافظ تساوی حقوق بين زن و مرد است. حقوق کودکان را تضمين می کند و به کودکان امکانات می دهد تا دوران طفوليت خود را به خوشی بگذرانند. از سالمندان مراقبت و نگهداری کرده و به آنها احترام می گذارد.

وحدت و يگانگی

در پيشبرد وحدت و يگانگی بين کشورها و افراد مختلف جوامع در زمينه های اقتصادی، شئون اجتماعی و غيره می کوشد. سعی دارد که دولتهای کشـورهای عضو با يکديگر همبسـتگی پيدا کنند. به عبارت ديگر اينکه؛ دولتها نسـبت به همديگر سازگار بوده، احساس مسئوليت کرده و با هم اتفاق داشته باشند.

احترام به زبان و فرهنگ

در اتحاديه اروپا به زبانها و فرهنگهای متفاوت ملّتها احترام گذاشته می شود. فرهنگهای ملّی و فرهنگ سرتاسری اروپائی حفظ و گسترش داده می شوند.

اشتراک در سياست خارجه و امور امنيتی

اتحاديه اروپا برای استقرار صلح در اروپا و ساير نقاط جهان کوشش می کند. هدف اتحاديه اين است که صلح و آرامش بر اروپا حاکم شود و مردم امنيت داشته باشند. با کاربرد سياست خارجه مشترک، اتحاديه اروپا می خواهد مطمئن شود که از منابع طبيعی کره زمين بطور صحيح استفاده شود و مردم طبيعت را ويران و ضايع نکنند. اتحاديه اروپا برای سرزمينها و ملّتهای ديگر نيز احترام قايل است. هدف اتحاديه ايجاد تجارتی آزاد و منصفانه، و ريشه کن کردن فقر است. رعايت حقوق انسانی تمام جهانيان امر مهمی شمرده می شود. اتحاديه اروپا طبق اساسنامه سازمان ملل متحد عمل می کند، و به قوانين و مقررات بين المللی توجه خاصی مبذول می دارد.