استراتژی رشد اقتصادی و اشتغال

استراتژی پيمان ليسبون حاوی اعم کارهای اساسی اتحاديه اروپا برای حصول اهدافی است، که در اين پيمان مقرر شده اند. منشأ استراتژی خواست اين بود، که توسعه و رشد اقتصادی اتحاديه اروپا به درجه ای برسد، که ممالک عضو و مؤسسات انتفاعی آنها قدرت برابری با کشورهای ديگر، از جمله ايالات متحده و غيره را داشته باشند.

استراتژی پيمان ليسبون را می توان به چهار بخش مهم زير تقسيم نمود:

1. سرمايه گذاری در نيروی انسانی

هدف حصول نيروی انسانی با مهارت، آزموده و آموزش ديده اسـت. نقل و انتقالات کارکنان مشاغل مختلف در تمام کشورهای اتحاديه اروپا بسـهولت انجام پذير باشد. آموزش در طول تمام مدّت اشـتغال ادامه داشته باشد؛ تا شخص شاغل بتواند نسبت به تغييرات شرايط کارش واکنشهای لازم را نشان دهد.

2. تجسس و تحقيق، توسعه و اکتشافات و ابداعات نوين

همکاری مابين مؤسسات علمی، دانشگاهها و مؤسسات اقتصادی فشرده تر گردد. به پيشبرد علم و دانش و عمليات توسعه اقتصادی کمک شود.

3. بهبود شرايط و محيط پيرامون فعاليتهای اقتصادی

تسهيلات پرداخت وام به موسسات اقتصادی کوچکتر و متوسـط بيشتر شوند. در شرايط و نيازمنديهای لازم برای فعاليتهای مؤسسات اقتصادی بهبودی حاصل گردد.

4. اقتصاد مسالمت آميز با طبيعت

با صرفه جوئی در مصـرف انرژی، سعی شود تا تأثيرات زيان آور توسعه اقتصادی بر روی محيط زيست کمتر گردند. توسعه و پيشبرد تکنولوژی با طبيعت مسالمت آميز باشد. برای کند کردن شدت تغييرات جوّی (آب و هوا) کوشش شود.

از سال 2006 ميلادی به بعد، در اين استراتژی توجه مخصوصی برای از بين بردن بيکاری شده است. سعی می شود که به عناوين مختلف اقتصاد توسعه يافته و ميزان اشتغال بالا برود.

برای حفظ مشاغل در زمان کسادی و رکود بازار، اتحاديه اروپا مبادرت به کمک در اجرای پروژه های سازندگی در بخش عمومی نموده اسـت. بعلاوه، از محل بودجـه اتحاديه اروپا به اکتشـافات و ابداعات نوين، آموزش فنون جديد و توسـعه تکنولوژی کم مصرف انرژی و مسالمت آميز با محيط زيست نيز کمکهای مالی می شود.

با کاربرد استراتژی نوين سال 2020 ميلادی، سعی می گردد که به اتحاديه اروپا کمک شود تا از بحران اقتصادی رهائی پيدا کند. مقصود از اين استراتژی توسعه اقتصـادی مناسب در منطقه است. اهداف اوّليه اتحاديه نيز فراموش نشده اند؛ و بخصوص تأکيد زيادی بر روی بالا بردن اشتغال و ريشه کن کردن فقر می باشد.

برای کسب اطلاعات بيشتر در باره استراتژی اتحاديه اروپا و اهداف استراتژی 2020 اروپا، اين "لينکها" را "کليک" کنيد. (به زبانهای رسمی اتحاديه اروپا)