اصول و مبانی اخلاقی

اصول و مبانی اخلاقی اتحاديه اروپا بر پايه تأمين آزاديهائی در منطقه اتحاديه به اين شـرح بنا گرديده اسـت: نقل مکان آزادانه انسان، آزادی انتقال دارائی، خدمات و نقدينه ("چهار آزادی"). بعلاوه، هرنوع تبعيض شديداَ نهی و منع می شود.

به هوّيت شهروندان و سياست و قانون اساسی دولتهای عضو احترام گذاشته می شود. همکاری کشـورهای عضو اتحاديه اروپا با يکديگر، بر اصول صداقت و بی شايبگی بنيان گذاشته شده است.

احکام صادره از طرف دادگاه اتحاديه اروپا، بر قوانين داخلی کشورهای عضو غالب می باشد.

دموکراسی اساس کار اتحاديه است؛ و بايد هميشه مورد احترام قرار گيرد.

شالوده و اساس تمام کارهای اتحاديه اروپا، در پيمان اساسی، يعنی پيمان ليسبون مشروح و مقرر شده است.

کليه حقوق و وظايف مقرره از طرف اتحاديه اروپا در مجلّد حقوق اساسی تدوين شده؛ و به عنوان يکی از جزوات پيمان اساسی، به آن ضميمه گرديده است.

برای کسب اطلاعات بيشتر در باره اصول و مبانی اخلاقی اتحاديه اروپا، اين "لينک" را "کليک" کنيد.