حقوق اساسی

اتحاديه اروپا از حقوق کودکان حمايت می کند.

عکس: پارلمان اروپا

حقوق شهروندان اتحاديه اروپا، مندرج در پيمان نامه حقوق اساسی:

1. احترام و رعايت حريم اشخاص

به حريم اشخاص نبايد تجاوز شود. هيچکس اجازه ندارد که با بدن يا روان ديگری بدرفتاری و يا آن را آزرده کند.

هر فرد حق حيات دارد. هيچکس را نمی توان به مرگ محکـوم و مجازات کرد. شکنجه و جزای تحقيرآميز ممنوع است. بردگی و کار اجباری نيز منع شده است. خريد و فروش انسانها ممنوع است.

2. آزادی

هر کس حق دارد که آزاد و در امنيت به سر ببرد. بايد به حريم خانه، خانواده و ارتباطات خصوصی افراد احترام گذاشت. هر فردی حق دارد که ازدواج کرده و تشـکيل خانواده دهد. اطلاعات خصوصی افراد بايد محرمانه قلمداد شده و از آنها حفاظت شود. آزادی انتخاب مذهب، آزاد انديشی، آزادی کلام و آزاديهای جمعی شامل حال تمام افراد جامعه می شوند. هر نفر حق دارد تحصيل کند، به استخدام درآيد، برای خود شغل آزاد انتخاب نمايد و صاحب دارائی شود. هر فردی حق دارد به هر کشوری در اتحاديه اروپا پناهنده شود؛ و نمی توان او را به کشور ناامنی اخراج نمود.

3. برابری

از ديدگـاه قانون، تمام افراد جامعه با يکديگر يکسـان و برابر هستند. هر نوع تبعيض ممنوع است. فرهنگها، مذاهب و زبانهای متفاوت مورد احترام هستند. در هر مشغله ای بايد بين زن و مرد تساوی حقوق حکـم کند؛ و هر کدام بايد در ازای انجام کارهای يکسان، دستمزدی برابر دريافت کنند. کودکان هم دارای حقوقی از جمله حق حمايت و حق سرپرستی و مراقبتهای مورد نياز هستند. نوجوانان حق دارند که در مورد امور مربوطه نظرات خودشان را ابراز دارند. منافع کودکان هميشه بايد در مد نظر باشند. سالمندان نيز از حقوق زندگانی مستقل، شايسته و انسانی برخوردار هستند. معلولين حق دارند که برای پيشـبرد سـازواری خود در جامعه و تشکيل زندگانی مسـتقلی برای خود، در فعاليتهای مناسب و مورد نيازشان شرکت کنند.

4. مسئوليتهای همگانی

کارکنان بخش خصـوصی حق دارند، که در مورد انجام وظـايف شـغلی خود، اطـلاعات لازم را دريافت کرده؛ و همچنين از آنها نظرخواهی شـود. کارکنان، کارفرمايان، اتحاديه های کارگری و سنديکاهای کارفرمايان مجاز هسـتند که با يکديگر مذاکره کرده و عهدنامه امضاء کنند. در صورت لزوم، اتحاديه های کارکنان حق دارند که برای کسب حقوق خود مبارزه کرده و دست به اعتصاب بزنند. برای يافتن کار، هر فردی از خدمات کاريابی رايگان برخوردار اسـت. از کارکنان در مقابل اخراجهای بدون دليل موجه حمايت می شود. کارکنان هر سـازمانی، دارای حق برخورداری از محيط کار و شرايط کار سـالم و شايسته انسان هستند.

حداکثر ساعات هر کار مقرر شده: يعنی در هر روز و هر هفته کار، بايد اوقات فراغت کافی وجود داشته باشد. کارکنان در روزهای مرخصی نيز حقوق دريافت می کنند. استخدام خردسالان در کارهای انتفاعی ممنوع است. محيط کار کارکنان جوان بايد دارای ايمنيهای لازم و کافی باشد. از تشکل خانواده نيز حمايت می شود؛ و نمی توان کسی را به خاطر بچه دار شدن از کار اخراج نمود. هر فردی که به طور قانونی در اتحاديه اروپا سـکونت داشته باشد، از حقـوق و مزايای تأمين اجتماعی برخوردار می شود. استفاده از خدمات بهداری، بهزيستی و پيشگيری و درمان بيماری شامل حال تمام شهروندان اتحاديه اروپا می باشد. البته کيفيت و کمّيّت مزايای اجتماعی و خدمات درمانی، توسـط وضع قوانين هر کشور عضو، به طور جاگانه تعيين می گردند. از مصرف کنندگان کالا نيز قانوناً حمايت می شود. همچنين پيوسته برای حفظ محيط زيست نيز کوشش می گردد.

5. حقوق شهروندان اتحاديه

هر يک از اتباع اتحاديه اروپا حـق دارد که در انتخابات پارلمان اروپا رأی دهد و يا خود را نامزد (کانديدا) کند. بعلاوه، اتباع اتحاديه اروپا می توانند در انتخابات محلی کشور محل اقامت خود نيز رأی داده و يا خود را نامزد اعلام کنند. شهروندان دولتهای عضـو اتحاديه اروپا از اين حق برخوردارند که دارای حکـومتی بيطرف، عادل و باکفـايت و کارآمد باشند. هر فردی حق دارد که به مدارک و اسناد سـازمانها و نهادهای مختلف اتحاديه اروپا دسـترسی داشـته باشد. اتباع اتحاديه اروپا و افرادی که در کشـورهای عضو اتحاديه اقامت دارند، همچنين مؤسـسات انتفاعی و غيرانتفاعی مستقر در اتحاديه اروپا، می توانند برای رسـيدگی به شـکايات خود به پارلمان اروپا متوسـل شـوند. همچـنين آنها حق دارند که دادخواسـتی تنظيم کرده و آن را به داديار اتحاديه اروپا ارائه دهند. هر شـهروند اتحـاديه اروپا می توانند در هر يک از کشورهای عضو اتحاديه اروپا آزادانه آمد و رفت کند و يا سکونت داشته باشد. اتباع اتحاديه اروپا حق دارند که در صورت لزوم به هر يک از نمايندگيهای سياسی و يا کنسولگريها دولتهای عضو اتحاديه پناه برده و درخواست حراست کنند.

6. عدالت اجتماعی

هر شهروند اتحاديه اروپا دارای حق برخورداری از خدمات قوه قضـائيه و دادرسی بيطرفانه اسـت. متهمين تا زمانی که قانوناً جرمشان به اثبات نرسيده بيگناه شمرده می شوند. هر متهمی حق دارد که برای دفاع از خود به وکيل دعاوی متوسل شود. برای هيچ جرمی نمی توان مجازات بيشـتری از آنچه در قانون جزای زمان دادرسی تعيين شـده حکم صادر نمود. برای ارتکاب يک جرم نمی توان شخصی را بيش از يک بار متهم و مجازات نمود.

به حريم اشخاص نبايد تجاوز شود. هيچکس اجازه ندارد که با بدن يا روان ديگری بدرفتاری و يا آن را آزرده کند.

هر فرد حق حيات دارد. هيچکس را نمی توان به مرگ محکـوم و مجازات کرد. شکنجه و جزای تحقيرآميز ممنوع است. بردگی و کار اجباری نيز منع شده است. خريد و فروش انسانها ممنوع است.