ديدار از پارلمان اروپا

نمای خارجی بنای پارلمان اروپا در استراسبورگ

عکسها: پارلمان اروپا

سالانه نزديک به 300000 نفر از پارلمان اروپا بازديد می کنند. در اين ديدار می توان اماکن کار پارلمان را در شهرهای استراسبورگ و بروکسل از نزديک مشاهده کرد. شهروندان اتحاديه اروپا می توانند در نقش تماشاگر در اجلاسهای عموی پارلمان حضـور داشـته باشند؛ و همچنين از نزديک با نمايندگـان ملاقات کنند. ديدارهای گروهی، با راهنما، و به تمام زبانهای رسمی اتحايه اروپا برگذار می شـوند. در اين بازديـدها می توان برداشـتی کلی از کـار و وظايف پارلمان بدست آورد. باضافه، بازديد کنندگان می توانند سؤالاتی را نيز مطرح نمايند.

نمای خارجی بنای پارلمان اروپا در استراسبورگ

عکسها: پارلمان اروپا

در ديدارهای گـروهی، جـمع بازديد کنندگان بايد حداقل به پانزده نفر برسـد. حـداکثر تعداد بازديد کنندگان در يک گروه 40 نفر اسـت. اگر بازديد کننده ای تنها بماند، می توان او را به گروهی ملحق کرد.

در بروکسل، گردشهای روزانه در پارلمان هر روز برگذار می شـوند. در اين گردشها احتياج به تعيين وقت قبلی نيست. اين ديدارها در روزهای دوشنبه الی پنجشنبه، در دو نوبت، و در ساعات 10,00 صبح و 15,00 بعد از ظهر؛ و در روزهای جمعه فقط در ساعت 10,00 صبح برگذار می شوند.