بازديد از دفتر اتحاديه اروپا در هلسينکی

دفتر خبر رسانی فنلاند در پارلمان اروپا واقع در خيابان "مالمی"، هلسينکی

عکس: دفتر خبر رسانی فنلاند در پارلمان اروپا

اگر سفر به کشورهای اروپای مرکزی قدری دور به نظر می رسـد؛ با عملکرد پارلمان اروپا می توان در هلسينکی نيز آشنا شد. دايره خبر رسانی فنلاند در پارلمان اروپا، اداره ای در هلسينکی دارد.

اين اداره خبر رسانی، اطلاعات مورد نياز را در مورد عملکرد پارلمان اروپا به مراجعين ارائه می دهد. برای بازديد از اين اداره، بايد قبلاً تعيين وقـت نمود. گروه بازديد کنندگان در هر نوبت، می توانند حـد اکثر پنجاه نفر باشـند. در همين بازديدها می توان اطلاعيه هائی راجع به کميسيون اروپا نيز دريافت داشت.

بعلاوه، از همين اداره خبر رسانی می توان اطلاعات بيشتر و برگه های اطلاعاتی مختلفی نيز کسب نمود.