بازديد در روی مبل خانه

پارلمان اروپا در شبکه اينترنت دارای صفحات (سايتهای) زيادی است. در اين "سايتها" اطلاعاتی، عکسـها و ويدئوهای مفيدی در باره پارلمان اروپا يافت می شوند. حتی می توان از طريق پخش مستقيم شبکه اينترنت، جلسات و جريان کار پارلمان و کميته های آن را دنبال نمود.

"لينک" آدرس صفحات پارلمان اروپا.

(در سمت چپ بالای اين سايت، "فلشی" پيدا است، که توسط آن می توان هر يک از زبانهای رسمی اتحاديه اروپا را به دلخواه انتخاب نمود.)

در صفحات اين سايت، اطلاعاتی از قبيل آخرين رويدادها در پارلمان اروپا يافت می شوند. بعلاوه، در اين سايت اينترنت می توان با نمايندگان مختلف پارلمان و وظايف هر يک از آنها آشنا شـد. حتّی می توان از طريق اين سايت عريضه ای نوشت و يا اطلاعات بيشتری در مورد پارلمان اروپا درخواست نمود.

"لينک" آدرس پخش تصويری پارلمان اروپا از طريق شبکه اينترنت.

(در سمت چپ بالای اين سايت، "فلشی" پيدا است، که توسط آن می توان هر يک از زبانهای رسمی اتحاديه اروپا را به دلخواه انتخاب نمود.)

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00b3f21266/At-your-service.html